nod32

یوزرنیم و پسورد به روز nod32 برای آپدیت کردن

USER & PASS NOD32 2010/11/04

 

USER & PASS NOD32 2010/11/04

serials for ESET Smart Security & Antivirus [all versions]

User Name: TRIAL-37819066

Password: 325e2r52p3

User Name: TRIAL-37819117

Password: 2v6kdjcsfu

User Name: TRIAL-37819151

Password: 6k5fr724fc

User Name: TRIAL-37819190

Password: mfbh4nmj7a

User Name: TRIAL-37819211

Password: 2rdfmb6646

User Name: TRIAL-37819254

Password: 4fsjsd5hjc

User Name: TRIAL-37819751

Password: rt6a2rx66s

User Name: TRIAL-37819790

Password: va2hr5jb6h

User Name: TRIAL-37819829

Password: ms6evdhhva

User Name: TRIAL-37819864

Password: d65hkdjdt4

Username: EAV-32949450
Password: 4v86jsv28d
Expiry Date: 13.01.2011

Username: EAV-32949604
Password: xpxd3r8848
Expiry Date: 13.01.2011

Username: EAV-32950365
Password: r7tfhda8hp
Expiry Date: 13.01.2011

Username: EAV-32987790
Password: f2mdc8vtkn
Expiry Date: 14.01.2011

Username: EAV-32987796
Password: e7t8thu5dm
Expiry Date: 14.01.2011

Username: EAV-32987865
Password: 6jra3c8kb4
Expiry Date: 14.01.2011

Username: EAV-33011783
Password: u6r7a8ntxs
Expiry Date: 16.01.2011

Username: EAV-33011823
Password: r76djfbhd6
Expiry Date: 16.01.2011

Username: EAV-33011827
Password: 5h6786xvft
Expiry Date: 16.01.2011

Username: EAV-33323360
Password: ju7mk4k7a8
Expiry Date: 27.01.2011

Username: EAV-33324124
Password: nvxmpeksxh
Expiry Date: 27.01.2011

Username:TRIAL-37678532
Password:fa86tkp68a

Username:TRIAL-37730680
Password:sscumx65pv

Username:TRIAL-37678434
Password:4as6k3vkvj

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم آبان 1389ساعت 12:56  توسط محمدامین فضیلت پور  | 

USER & PASS NOD32 2010/10/16-17

USER & PASS NOD32 2010/10/16-17

serials for ESET Smart Security & Antivirus [all versions]

User Name: TRIAL-37243641

Password: rvjp644rte

For versions: ESS / EAV

User Name: TRIAL-37243680

Password: ffrmbc3vk7

For versions: ESS / EAV

User Name: TRIAL-37244059

Password: 6sca2v22r8

For versions: ESS / EAV

User Name: TRIAL-37244103

Password: f4e74dt6kr

For versions: ESS / EAV

Username: EAV-36975460

Password: fn54ttc3vt

For versions: EAV

Expiry :2011 -04-19

Username: EAV-36975553

Password: ankejv7h63

For versions: EAV

Expiry :2011 -04-19

Username: EAV-36973681

Password: 4xtben4xev

For versions: EAV

Expiry :2011 -04-19

Username: EAV-36930520

Password: 6p5ucu85xe

For versions: EAV

Expiry :2011 -04-18

Username: EAV-36930544

Password: 3tdvr63kkk

For versions: EAV

Expiry :2011 -04-18

Username: EAV-36930497

Password: j36phrhv4f

For versions: EAV

Expiry :2011 -04-18

Username:TRIAL-37158965
Password:vterkfs42c

Username:TRIAL-37158972
Password:78us3jpjhr

Username:TRIAL-37158970
Password:3juu7pdtfv

Username:TRIAL-37158967
Password:5hendb4r27

Username:TRIAL-37158974
Password:duunud38jk

Username:TRIAL-37158976
Password:58b2t23m2e

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم مهر 1389ساعت 19:46  توسط محمدامین فضیلت پور  | 

USER & PASS NOD32 2010/09/27-28

serials for ESET Smart Security & Antivirus [all versions]

User Name: TRIAL-36533109

Password: hmmvprttd5

Application version: ESS / EAV

User Name: TRIAL-36566731

Password: x4rcxaa3mj

Application version: ESS / EAV

User Name: TRIAL-36566760

Password: 6drr5rdtft

Application version: ESS / EAV

User Name: TRIAL-36566800

Password: s55hrcab3j

Application version: ESS / EAV

Username: EAV-36188350

Password: d64rvekstm

Application version: EAV

Valid until :2011-03-28

Username: EAV-36188649

Password: 6c8u3knvm8

Application version: EAV

Valid until :2011-03-28

Username: EAV-36188260

Password: dfkhcjemjk

Application version: EAV

Valid until :2011-03-28

Username: EAV-36168392

Password: txhefa4jvs

Application version: EAV

Valid until :2011-03-27

Username: EAV-36169137

Password: 2nx8rs37mr

Application version: EAV

Valid until :2011-03-27

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم مهر 1389ساعت 22:4  توسط محمدامین فضیلت پور  | 

آپدیت نود32 به تاریخ 12/9/2010 user & password nod32 2010/9/12

با سلام به تمامی شما عزیزان

جهت ورژنهای تریال نود32 از یوزرنیمهای TERIAL استفاده نمایید

USER & PASS NOD32 2010/09/12

serials for ESET Smart Security & Antivirus [all versions]

User Name: TRIAL-35046597

Password: vuht5pfunk

User Name: TRIAL-35047084

Password: u7knvfstvt

User Name: TRIAL-35047168

Password: u56j3n357m

Username: EAV-34753743

Password: c65bhxafxt

Username: EAV-34754187

Password: urm747565f

Username: EAV-34753713

Password: rf55nsjb4u

Username: EAV-34743403

Password: 3njxdetmr7

Username: EAV-34745068

Password: hptburrusu

Username: EAV-34740784

Password: epm36b4e5m

Username: EAV-34537529

Password: uj2pmh7344

User Name: TRIAL-35046471
Password: u8httea8vk
User Name: TRIAL-35046493
Password: 42dha53b5u
User Name: TRIAL-35046534
Password: b83vj6p7an
Username: TRIAL-35046564
Password: 6hhrepe2ps
Username: EAV-34755134
Password: r3jabp7ukb
Username: EAV-34754714
Password: e3k7rhv7rb
Username: EAV-34754729
Password: 3sf7nps6t4
Username: EAV-34749765
Password: ctxemm4beh
Username: EAV-34754596
Password: nr37xbm3jp
Username: EAV-34754568
Password: 35h7uk8x5e
Username:TRIAL-35049663
Password:65dthbphxc

Username:TRIAL-35049734
Password:8mj3nx46k8

Username:TRIAL-35049817
Password:bhnp3r3bcb

Username:TRIAL-35049864
Password:5sartbkbmm

Username:TRIAL-35049914
Password:8dct4v5seb

Username:TRIAL-35049915
Password:kjj23p527r

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم شهریور 1389ساعت 21:36  توسط محمدامین فضیلت پور  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم شهریور 1389ساعت 21:30  توسط محمدامین فضیلت پور  | 

USER & PASS NOD32 2010/09/09

serials for ESET Smart Security & Antivirus [all versions]

Username: EAV-34743403
Password: 3njxdetmr7
Username: EAV-34745068
Password: hptburrusu
Username: EAV-34740784
Password: epm36b4e5m
Username: EAV-34537529
Password: uj2pmh7344
Username: EAV-34538486
Password: vrkxepxmvj
Username: EAV-34537481
Password: hf7k3ca64h
Username: EAV-34506244
Password: xk4sbumxv2
Username: EAV-34506319
Password: x7n88ubr3j
Username: EAV-34506234
Password: k4u66u4a3c
Username: EAV-34465715
Password: dps2maskde
Username:TRIAL-34918953
Password:7khta8jju8

Username:TRIAL-34918972
Password:7ndku43x2n

Username:TRIAL-34919127
Password:dnb3bucdkx

Username:TRIAL-34919157
Password:m644784csh

Username:TRIAL-34919178
Password:2e63rujxnd

Username:TRIAL-34919190
Password:3bs2ue532u

User Name: TRIAL-34947462
Password: jdvmukup7j
User Name: TRIAL-34947473
Password: xjmhjsvdev
User Name: TRIAL-34947486
Password: rvmm8sxacp

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم شهریور 1389ساعت 23:45  توسط محمدامین فضیلت پور  | 

USER & PASS NOD32 2010/09/08

USER & PASS NOD32 2010/09/08

serials for NOD32 [ALL versions] & [TERIAL versions]

Username: EAV-34441165

Password: xft8jfbkmd

Application version: EAV

Valid until :2011-03-07

Username: EAV-34441169

Password: ctt386x2n4

Application version: EAV

Valid until :2011-03-07

Username: EAV-34441162

Password: dmm7pu2nu5

Application version: EAV

Valid until :2011-03-07

Username: EAV-34426223

Password: vpvepun3vf

Application version: EAV

Valid until :2011-03-06

Username: EAV-34426284

Password: cpehem62aj

Application version: EAV

Valid until :2011-03-06

Username: EAV-34426192

Password: 4ddktbx8fd

Application version: EAV

Valid until :2011-03-06

Username: EAV-34394562

Password: mfkx52d3tx

Application version: EAV

Valid until :2011-03-05

Username: EAV-34395285

Password: ks26rfuv4c

Application version: EAV

Valid until :2011-03-05

Username: EAV-34745068
Password: hptburrusu
Application version: EAV
Valid until :2011-03-13

Username: EAV-34740784
Password: epm36b4e5m
Application version: EAV
Valid until :2011-03-13

Username: EAV-34537529
Password: uj2pmh7344
Application version: EAV
Valid until :2011-03-10

Username: EAV-34538486
Password: vrkxepxmvj
Application version: EAV
Valid until :2011-03-10

Username: EAV-34537481
Password: hf7k3ca64h
Application version: EAV
Valid until :2011-03-10

Username: EAV-34506244
Password: xk4sbumxv2
Application version: EAV
Valid until :2011-03-09

Username: EAV-34506319
Password: x7n88ubr3j
Application version: EAV
Valid until :2011-03-09

Username: EAV-34506234
Password: k4u66u4a3c
Application version: EAV
Valid until :2011-03-09

Username: EAV-34465715
Password: dps2maskde
Application version: EAV
Valid until :2011-03-08

Username: EAV-34465789
Password: nvx6mpfx46
Application version: EAV
Valid until :2011-03-08

Username: EAV-34465711
Password: 2dt82k77cr
Application version: EAV
Valid until :2011-03-08

[TERIAL versions]

Username:TRIAL-33632565
Password:n65jfv7mat

Username:TRIAL-33069522
Password:2nx5fxpdhr

Username:TRIAL-33632568
Password:82ckajfj25

Username:TRIAL-33632564
Password:bxvch67ehd

Username:TRIAL-33632566
Password:3ccpfp7t2a

Username:TRIAL-33632563
Password:ff5mm4ux82

Username:TRIAL-33160270
Password:3anjxndva2

Username:TRIAL-33160286
Password:m3hkutavcs

Username:TRIAL-33160307
Password:2bmjfhrh8n

Username:TRIAL-33160435
Password:mv7bjap8m6

Username:TRIAL-33160462
Password:f3xkr2ssr3

Username:TRIAL-33160488
Password:kt8f24v2e2

Username:TRIAL-32871810
nod32key:drvu38kv4p

Username:TRIAL-32871881
nod32key:fa357uxknm

Username:TRIAL-32871927
nod32key:xcex2mjc8f

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 15:22  توسط محمدامین فضیلت پور  | 

 لطفا برای دریافت کدهای جدید nod32 به ماه مورد نظر رجوع کنید .

  ( سمت راست صفحه )

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 0:19  توسط محمدامین فضیلت پور  | 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 0:15  توسط محمدامین فضیلت پور  | 

USER & PASS NOD32 2010/09/07

USER & PASS NOD32 2010/09/07

2010/09/07 

serials for ESET Smart Security & Antivirus [all versions]


Username: EAV-34743403
Password: 3njxdetmr7
Valid until :2011-03-13


Username: EAV-34745068
Password: hptburrusu
Valid until :2011-03-13


User Name: EAV-34740784
Password: epm36b4e5m
Valid until :2011-03-13


Username: EAV-34537529
Password: uj2pmh7344
Valid until :2011-03-10


Username: EAV-34538486
Password: vrkxepxmvj
Valid until :2011-03-10


Username: EAV-34465715
Password: dps2maskde
Valid until :2011-03-08


Username: EAV-34465789
Password: nvx6mpfx46
Valid until :2011-03-08


Username: EAV-34465711
Password: 2dt82k77cr
Valid until :2011-03-08


Username: EAV-34441165
Password: xft8jfbkmd
Valid until :2011-03-07


Username: EAV-34441169
Password: ctt386x2n4
Valid until :2011-03-07


Username: EAV-34441162
Password: dmm7pu2nu5
Valid until :2011-03-07


User Name: TRIAL-34878812
Password: ahnu5ssxvh
User Name: TRIAL-34878830
Password: 4xhsutxm35
Username: EAV-34426223
Password: vpvepun3vf


Username:TRIAL-34780469
Password:vc8r4seke8


Username:TRIAL-34780481
Password:m4mj7j2f3b


Username:TRIAL-34780483
Password:tpme3da746


Username:TRIAL-34780484
Password:7vuk27adsj


Username:TRIAL-34780482
Password:28up7c2nsr


Username:TRIAL-34808023
Password:ban27rd2td

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم شهریور 1389ساعت 23:48  توسط محمدامین فضیلت پور  | 

مطالب قدیمی‌تر